Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Оголошення про конкурси

Основні завдання та функції

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

обласної державної адміністрації

09.07.2018 № 413


О.САВЧЕНКО


ПОЛОЖЕННЯ 
про УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, З ПИТАНЬ РЕЛІГІЙ

ТА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

(нова редакція)


1. УПРАВЛІННЯ КУЛЬТУРИ, З ПИТАНЬ РЕЛІГІЙ ТА НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ (далі – управління) є структурним підрозділом Волинської обласної державної адміністрації, утворюється головою Волинської обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах Волинської області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

Управління є бюджетною, неприбутковою державною установою.


2. Управління підпорядковане голові Волинської обласної державної адміністрації, а також підзвітне і підконтрольне Міністерству культури України.


3. Управління у своїй діяльності керуєтьсяКонституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови Волинської обласної державної адміністрації, рішеннями Волинської обласної ради, а також Положенням про управління культури, з питань релігій та національностей Волинської обласної державної адміністрації (далі – Положення).


4. Управління у межах своєї компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері культури та мистецтв, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, мистецької освіти, державної мовної політики, національної музейної політики, релігії, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин та прав громадян на свободу світогляду і віросповідання на території Волинської області.


5. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про культуру», «Про театри і театральну справу», «Про музеї і музейну справу», «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про охорону культурної спадщини», «Про охорону археологічної спадщини», «Про місцеві державні адміністрації», «Про свободу совісті та релігійні організації», «Про національні меншини в Україні», інших нормативно-правових актах.


6. Основними завданнями управління відповідно до покладених на нього повноважень у галузі культури, з питань релігій та національностей є:

1) організація виконанняКонституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства культури України, розпоряджень та доручень голови Волинської обласної державної адміністрації, рішень Волинської обласної ради, здійснення контролю за їх реалізацією в межах своїх завдань і повноважень, визначених актами законодавства та цим Положенням;

2) координація діяльності та контроль за виконанням управліннями, відділами культури, з питань релігії та національностейрайонних державних адміністрацій та виконкомів міських (міст обласного значення) рад, об’єднаних територіальних громад законодавства України з питань реалізації державної політики у сфері культури, з питань релігій та національностей, надання їм практичної, консультаційної та організаційно-методичної допомоги;

3) забезпечення:

реалізації державної політики в галузі культури, охорони культурної спадщини на території Волинської області;

вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;

функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя;

захисту прав:

- творчих працівників та їх спілок, соціального захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури;

- національних меншин та права громадян на свободу світогляду і віросповідання;

аналізу потреби у працівниках у сферах культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

ефективного і цільового використання відповідних бюджетних коштів;

здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

доступу до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

у межах своїх повноважень:

- виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

- захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

- реалізації державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

захисту персональних даних;

виконання та додержання вимог законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання;

участі:

- у розробці проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;

- у розробці та погодженні програм охорони культурної спадщини;

- у розробці та виконанні державних і регіональних програм з питань розвитку культури, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, захисту прав національних меншин;

- у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин та захисту прав національних меншин України;

організації виготовлення, складання і передачі Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі отримання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, що становлять культурну цінність, з метою їх збереження;

організації виготовлення в установленому законом порядку, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій;

участі в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;

доступу юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надання інформації щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;

організації захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;

залучення громадян до раціонального використання вільного часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною спадщиною, природним середовищем та забезпечення прав громадян на відпочинок;

4) сприяння:

загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного національного культурного продукту;

відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності національних меншин;

діяльності об’єднань відповідно до чинного законодавства;

збереженню культурної спадщини;

гармонізації міжконфесійних та міжнаціональних відносин;

збереженню і розвитку етнічної самобутності національних меншин, а також задоволенню національно-культурних потреб українців, які проживають за межами України, зміцненню їх зв’язків з Україною;

5) створення умов для:

розвитку:

- соціальної інфраструктури у сфері культури та мистецтв, національної музейної політики, клубної та бібліотечної справи, мистецької освіти, охорони культурної спадщини, державної мовної політики, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;

- усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної освіти у сфері культури і мистецтва;

- національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, національно-культурних традицій;

збереження і відтворення традиційного характеру середовища історичних ареалів населених місць;

фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;

збереження та розвитку культури української нації, етнічної, мовної самобутності національних меншин;

забезпечення доступності усіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;

сприяння:

- формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;

- діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури та мистецтв;

- задоволенню мовних і культурних потреб українців, які проживають за кордоном;

- будівництву, ремонту та реставрації культових будівель;

- збереженню та розвитку етнічної, культурної, релігійної самобутності корінних народів і національних меншин, задоволенню їх національно-культурних потреб;

- діяльності національно-культурних об’єднань та інших громадських організацій національних меншин, підтримка розвитку національно-культурних традицій;

- проведенню благодійних акцій, інших заходів, спрямованих на розвиток етнічної самобутності національних меншин;

забезпечення доступу населення до надбань культури, писемності, традицій і звичаїв корінних народів та національних меншин;

сприяння:

- налагодженню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань, вирішенню спірних міжцерковних питань, проведенню богослужінь, релігійних обрядів, церемоній та процесій, а також паломництву віруючих;

- участі релігійних організацій (на їх прохання) у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами та зарубіжними релігійними організаціями;

- централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;

внесення об’єктів культурної спадщини до Переліку щойно виявлених об’єктів культурної спадщини;

6) вжиття у межах своєї компетенції заходів щодо:

запобігання проявам розпалювання міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі у регіоні;

дотримання законодавства щодо прав національних меншин, свободи світогляду і віросповідання та про релігійні організації, узагальнення практики його застосування;

7) надання організаційно-методичної допомоги та координація діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини незалежно від форм власності на території Волинської області;

8) моніторинг стану та тенденцій соціально-економічного і культурного розвитку у сфері культури, мистецтва, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин на території Волинської області;

9) контроль органів місцевого самоврядування та надання методичної допомоги з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

10) вивчення на території Волинської області релігійної ситуації та процесів, що відбуваються у релігійному середовищі, підготовка і подання відповідних інформаційних матеріалів на розгляд голови Волинської обласної державної адміністрації та Міністерства культури України;

11) надання методичної допомоги місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування з питань застосування законодавства щодо забезпечення прав національних меншин, свободи совісті та релігійних організацій;

12) попередній розгляд поданих на реєстрацію статутів (положень) релігійних громад, а також змін і доповнень до них та подання висновків щодо доцільності реєстрації статутів (положень), змін і доповнень до них;

13) ведення обліку релігійних організацій, що діють на території Волинської області, та культових будівель і приміщень, пристосованих під молитовні, що належать релігійним організаціям та/або використовуються ними;

14) розгляд в установленому законодавством порядку звернень фізичних і юридичних осіб з питань, що належать до компетенції управління;

15) інформування населення про свою діяльність через засоби масової інформації, проведення роз’яснювальної роботи з питань, що належать до компетенції управління;

16) формування та подання у встановленому порядку Міністерству культури України пропозицій щодо:

формування державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;

надання творчим колективам статусу академічного;

визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;

відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, державними нагородами і відомчими відзнаками, застосування інших форм заохочень;

занесення музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;

занесення об'єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам'яток України та внесення змін до нього;

занесення історичних населених місць, розташованих на території Волинської області, до Списку історичних населених місць України;

17) подання Міністерству культури України інформації про:

музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, де зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;

пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження пам’яток культурної спадщини;

18) облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;

19) збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України;

20) виконання функцій замовника, укладання з цією метою контрактів про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;

21) проведення заходів щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини;

22) надання у межах своїх повноважень адміністративних послуг, інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури, охорони культурної спадщини;

23) визначення меж територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затвердження їх зон охорони;

24) встановлення режиму використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;

25) проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

26) пошук, використання й поширення нових організаційно-творчих підходів у діяльності закладів культури, впровадження нових моделей організації культурної діяльності;

27) погодження програм та проектів містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконання інших повноважень у сфері охорони культурної спадщини, делегованих управлінню Міністерством культури України відповідно до закону;

28) погодження проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;

29) погодження розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення в межах зон їх охорони;

30) погодження відчуження або передачі пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;

31) надання дозволів на проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони, на щойно виявлених об’єктах культурної спадщини, реєстрація дозволів на проведення археологічних розвідок, розкопок;

32 ) надання дозволів на відновлення земляних робіт на території Волинської області;

33) видання розпоряджень та приписів щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України «Про охорону культурної спадщини», дозволів або з відхиленням від них;

34) організація укладання охоронних договорів на пам’ятки культурної спадщини;

35) призначення відповідних охоронних заходів щодо пам’яток місцевого значення та їхніх територій у разі виникнення загрози їх руйнування або пошкодження внаслідок дії природних факторів або проведення будь-яких робіт;

37) здійснення у встановленому законом порядку управління історико- культурними заповідниками державного чи місцевого значення, віднесеними до сфери управління Волинської обласної державної адміністрації;

38) зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;

39) роз’яснення через засоби масової інформації змісту державної політики у сфері культури і мистецтва, охорони культурної спадщини, а також міжетнічних та міжконфесійних стосунків та мовної політики;

40) проведення інформаційної, рекламної та видавничої діяльності у галузі культури;

41) участь у:

погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

розробленні проектів розпоряджень голови Волинської обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи Волинської обласної державної адміністрації;

підготовці звітів голови Волинської обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесіях Волинської обласної ради;

42) внесення пропозицій щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

43) розробка проектів розпоряджень голови Волинської обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках – проектів нормативно-правових актів з питань реалізації повноважень у галузі культури та релігії;

44) підготовка самостійно або спільно з іншими структурними підрозділами Волинської обласної державної адміністрації інформаційних та аналітичних матеріалів для подання голові Волинської обласної державної адміністрації;

45) опрацювання запитів і звернень народних депутатів України та депутатів Волинської обласної ради;

46) здійснення повноважень, делегованих Волинською обласною радою.


7. Управліннядля здійснення повноважень та виконання завдань має право:

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Волинської обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, незалежно від форми власності, інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів Волинської обласної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань, творчих спілок (за згодою);

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Волинської обласної державної адміністрації у галузі культури з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин;

4) користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

5) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати консультативно-дорадчі органи з питань, що належать до компетенції управління;

6) у межах повноважень ініціювати створення та брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, утворених головою Волинської облдержадміністрації.


8. Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника управління, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій сфери культури, охорони культурної спадщини та за потреби – представників громадських організацій, творчих спілок (за згодою).

Персональний склад колегії затверджується начальником управління.


9. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом Волинської обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.


10. В оперативному управлінні управління перебувають заклади, установи, підприємства, організації культури і мистецтв та охорони культурної спадщини.


11. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Волинської обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України в установленому законодавством порядку.


12. Начальник управління здійснює повноваження керівника державної служби в управлінні культури з питань релігії та національностей Волинської обласної державної адміністрації.


13. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду і звільняються з посади начальником управління.

У випадку відсутності начальника управління його обов’язки виконує заступник начальника управління – начальник відділу охорони культурної спадщини та фінансового забезпечення управління.


14. Начальник управління:

1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;

2) подає на затвердження голові Волинської обласної державної адміністрації Положення про управління;

3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Волинської обласної державної адміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;

6) звітує перед головою Волинської обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

7) може входити до складу колегії Волинської обласної державної адміністрації;

8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління у галузі культури з питань державно-конфесійних та міжнаціональних відносин, розробляє проекти відповідних рішень;

9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Волинської обласної державної адміністрації, з Міністерством культури України, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Волинської обласної державної адміністрації;

11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням;

12) подає на затвердження голови Волинської обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

13) розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису управління;

14) здійснює добір кадрів;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління та працівників галузі культури;

16) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоює їм ранги державних службовців, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників управління, які не є державними службовцями, вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

18) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

19) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

20) здійснює інші повноваження, визначені законом.


15. Накази начальника управління нормативно-правового характеру, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Міністерства юстиції України.


16. Накази начальника управління, що суперечать  Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, Міністерства культури України, можуть бути скасовані головою Волинської обласної державної адміністрації, Міністерством культури України, іншими центральними органами виконавчої влади.


17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова Волинської обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.


18. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні штампи і бланки.