Головна

Про управління

Адміністративні послуги

Нормативно-правові акти

Заклади культури

Охорона культурної спадщини

Основні культурно-мистецькі події та заходи

Доступ до публічної інформації

Громадське обговорення

Кадрове забезпечення

Відділи культури і туризму райдержадміністрації

Відділи культури міськвиконкомів

Законодавство про культуру

Державні закупівлі

Основні завдання та функції

                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                                                                Розпорядження голови
                                                                                                                                облдержадміністрації
                                                                                                                                27.12.2012 № 570

ПОЛОЖЕННЯ
про управління культури Волинської обласної державної адміністрації

1. Управління культури Волинської обласної державної адміністрації (далі – управління) утворюється головою обласної державної адміністрації, входить до її складу і в межах області забезпечує виконання покладених на управління завдань.

2. Управління підпорядковується голові обласної державної адміністрації, а також Міністерству культури України в межах, передбачених чинним законодавством.

3. Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України, постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, рішеннями відповідного органу місцевого самоврядування, а також цим Положенням.

4. Основними завданнями управління є:
1) реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики;
2) забезпечення:
вільного розвитку культурно-мистецьких процесів;
доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина України;
3) сприяння:
відродженню та розвитку традицій і культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
захисту прав професійних творчих працівників та їх спілок, соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також споживачів культурного продукту, встановленню контролю за його якістю;
загальнонаціональній культурній консолідації суспільства, формуванню цілісного культурно-інформаційного простору, захисту та просуванню високоякісного різноманітного культурного продукту;
4) участь у розробленні та виконанні державних і регіональних програм розвитку культури, охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики.

5. Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:
1) організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерства, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;
2) забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;
3) надає адміністративні послуги;
4) здійснює державний контроль за дотриманням установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;
5) аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі Волинської області;
6) бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку області;
7) вносить пропозиції щодо проекту обласного бюджету;
8) забезпечує ефективне і цільове використання бюджетних коштів;
9) бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
10) розробляє проекти розпоряджень голови обласної державної адміністрації, у визначених законом випадках − проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;
11) бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;
12) бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови обласної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;
13) бере участь у підготовці звітів голови обласної державної адміністрації для їх розгляду на сесії обласної ради;
14) готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові обласної державної адміністрації та його заступникам;
15) забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
16) бере участь у підготовці проектів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;
17) розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;
18) опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів місцевих рад;
19) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;
20) постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
21) контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади з питань культури та охорони культурної спадщини;
22) здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;
23) забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
24) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;
25) забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;
26) бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);
27) забезпечує захист персональних даних;
28) веде облік проведення гастрольних заходів і подання Міністерства культури відомостей про проведення таких заходів для формування Єдиного банку даних гастрольних заходів, що проводяться в Україні;
29) здійснює передбачені законом галузеві повноваження;
30) здійснює інші передбачені законом повноваження;
31) створює умови для розвитку:
усіх видів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля населення, здобуття освіти у сфері культури і мистецтва;
соціальної та ринкової інфраструктури у сфері культури та охорони культурної спадщини, підвищення рівня матеріально-технічного забезпечення такої інфраструктури;
32) сприяє:
формуванню репертуару театрів, кінотеатрів, кіно- і відеоустановок, концертних організацій і мистецьких колективів, комплектуванню та оновленню фондів музеїв, картинних галерей, бібліотек, організації виставок, розповсюдженню кращих зразків національного кіномистецтва, відродженню та розвитку народних художніх промислів, збереженню культурної спадщини;
захисту прав споживачів культурного продукту;
централізованому комплектуванню та використанню бібліотечних фондів;
збереженню і відтворенню традиційного характеру середовища та історичних ареалів населених місць, відродженню осередків традиційної народної творчості, народних художніх промислів і ремесел;
збереженню та розвитку культури української нації, етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних меншин;
проведенню роботи з фіксації зразків національної нематеріальної культурної спадщини;
діяльності творчих спілок, національно-культурних товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури;
соціальному захисту працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини;
33) проводить аналіз:
потреби у працівниках у сфері культури та охорони культурної спадщини;
34) подає Міністерству культури України пропозиції щодо:
формування державної політики у сфері культури та охорони культурної спадщини, а також державної мовної політики, зокрема стосовно вдосконалення нормативно-правового регулювання у зазначеній сфері;
надання творчим колективам статусу академічного;
визнання осередків народних художніх промислів, що потребують особливої охорони, заповідними територіями народних художніх промислів;
відзначення працівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини державними нагородами і відомчими відзнаками, застосовує інші форми заохочення;
включення закладів культури до базової мережі та їх виключення;
занесення:
- установ до державного реєстру;
- об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих пам’яток України та внесення змін до нього;
- відповідної території до Списку історичних населених місць України;
- музейних предметів Музейного фонду України до Державного реєстру національного культурного надбання;
35) бере участь у:
розробленні проектів програм соціально-економічного розвитку, державних цільових і регіональних програм;
реалізації міжнародних проектів у сфері культури та охорони культурної спадщини;
організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій тощо;
залученні інвестицій для розвитку культури;
36) надає організаційно-методичну допомогу підприємствам, установам та організаціям у сфері культури та охорони культурної спадщини;
37) здійснює:
координацію діяльності підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини, що перебувають у сфері управління обласної державної адміністрації;
функції замовника, укладає з цією метою договори про виявлення, дослідження, консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію, ремонт, пристосування об’єктів культурної спадщини та інші заходи щодо охорони культурної спадщини;
заходи щодо підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників у сфері культури та охорони культурної спадщини;
38) забезпечує:
доступ юридичних і фізичних осіб до інформації, що міститься у витягах з Державного реєстру нерухомих пам’яток України, а також надає інформацію щодо програм та проектів змін у зонах охорони пам’яток культурної спадщини та в історичних ареалах населених місць;
захист об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або пошкодження;
підготовку та передачу Міністерству культури України наукової документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини, а в разі надання дозволу на їх переміщення (перенесення) – демонтаж елементів, які становлять культурну цінність, з метою їх збереження;
виготовлення, встановлення та утримання охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на пам’ятках культурної спадщини або в межах їх територій;
функціонування української мови в межах своєї компетенції;
збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури, парків та охорони культурної спадщини і контроль за їх достовірністю;
39) визначає межі територій пам’яток культурної спадщини місцевого значення та затверджує їх зони охорони;
40) установлює режим використання пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони;
41) інформує Міністерство культури України про:
музеї, утворені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є державною власністю і належать до державної частини Музейного фонду України;
пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження, руйнування пам’яток культурної спадщини;
42) організовує:
проведення фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та інших заходів з питань, що належать до його повноважень;
надання інформаційних і правових послуг, методичної допомоги з питань культури та охорони культурної спадщини;
43) погоджує:
програми та проекти містобудівних, архітектурних і ландшафтних перетворень, будівельних, меліоративних, шляхових, земляних робіт, виконання яких може позначитися на стані пам’яток культурної спадщини місцевого значення, їх територій, зон охорони, та виконує інші повноваження у сфері охорони культурної спадщини, делеговані йому Міністерством культури України відповідно до закону;
проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок відповідно до вимог Земельного кодексу України;
проекти відведення та надання земельних ділянок, зокрема для сільськогосподарських потреб, зміну землевласника, землекористувача в межах делегованих йому Міністерством культури України повноважень;
розміщення реклами на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення, в межах зон їх охорони;
відчуження або передачу пам’яток культурної спадщини місцевого значення їх власниками чи уповноваженими ними органами іншим особам у володіння, користування або управління;
44) видає дозволи на:
проведення робіт на пам’ятках культурної спадщини місцевого значення (крім пам’яток археології), їх територіях та в зонах охорони;
відновлення земляних робіт;
45) реєструє дозволи на проведення археологічних розвідок, розкопок;
46) видає розпорядження та приписи щодо охорони пам’яток культурної спадщини місцевого значення, припинення робіт на пам’ятках культурної спадщини, їх територіях та в зонах охорони, якщо ці роботи проводяться за відсутності затверджених або погоджених з відповідним органом охорони культурної спадщини програм та проектів, передбачених Законом України „Про охорону культурної спадщини” дозволів або з відхиленням від них;
47) укладає охоронні договори на пам’ятки культурної спадщини;
48) застосовує фінансові санкції за порушення вимог Закону України „Про охорону культурної спадщини”;
49) уживає заходи до зміцнення міжнародних і міжрегіональних культурних зв’язків;
50) веде облік музеїв, утворених у складі підприємств, установ та організацій, навчальних закладів;
51) сприяє закордонним українцям у задоволенні їх мовних і культурних потреб;
52) роз’яснює через засоби масової інформації зміст державної політики у сфері культури, охорони культурної спадщини та державної мовної політики;
53) здійснює інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:
1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів обласної державної адміністрації, підприємств, установ, організацій та об’єднань громадян (за погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до його повноважень;
3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи обласної державної адміністрації у відповідній галузі;
4) користуватися в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікаціями, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати в установленому порядку наради, організовувати семінари та конференції, утворювати експертні та консультативні ради, робочі групи з питань, що належать до його повноважень.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями, громадянами та їх об’єднаннями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою обласної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з Міністерством культури України.

9. Начальник управління:
1) здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2) подає на затвердження голові обласної державної адміністрації положення про управління;
3) затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між заступниками начальника та іншими працівниками управління;
4) планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації;
5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління;
6) звітує перед головою обласної державної адміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;
7) може входити до складу колегії відповідної обласної державної адміністрації;
8) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;
9) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
10) представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва обласної державної адміністрації;
11) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному управлінні юстиції у Волинській області;
12) подає на затвердження голови обласної державної адміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
13) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою обласної державної адміністрації кошторису управління (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);
14) здійснює добір кадрів;
15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;
16) призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління;
погоджує призначення на посаду та звільнення з посади керівників відділів культури районних державних адміністрацій, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління обласної державної адміністрації;
17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;
18) забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
19) здійснює інші повноваження, визначені законом.
Для погодженого вирішення питань, що належать до повноважень управління, у ньому може утворюватися колегія у складі начальника управління (голова колегії), заступників начальника, інших працівників управління, керівників підприємств, установ та організацій у сфері культури та охорони культурної спадщини.
У разі потреби до складу колегії можуть бути включені інші особи. Персональний склад колегії затверджується розпорядженням голови обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.
Рішення колегії провадяться в життя наказами начальника управління.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою обласної державної адміністрації, Міністерством культури України, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Начальник управління може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою обласної державної адміністрації за поданням начальника управління.

12. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників структурного підрозділу визначає голова обласної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

13. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова обласної державної адміністрації за пропозицією начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

14. Управління є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.